Realizace projektu "Písečná duna s chráněnými druhy rostlin"

Díky realizaci projektu z dotačního programu města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 byla v botanické zahradě vytvořena nová expozice „Písečná duna“ („Písčina“).

V rámci realizace byla odstraněna původní expozice chráněných rostlin. Na celé ploše byla provedena skrývka z důvodu odstranění a minimalizování zaplevelení. Poté byl použit štěrkopískový materiál k oddrenážování plochy, na kterou byly navezeny dvě frakce písku. V horní části byly umístěny obrubníky, jako ochrana před záplavovými dešti. K plánovaným rostlinám byly vytvořeny jmenovky s údaji o stupni jejich ohrožení. O celkové expozici informuje informační cedule. K osázení či osetí dojde v průběhu příštího roku.

Botanická zahrada získala novou expozici zaměřenou na chráněné psamofilní druhy rostlin a bude se tak moci v budoucnu zapojit do záchranných programů AOPK. Návštěvník bude mít možnost seznámit se s biotopem písčin a druhy vázanými na toto prostředí, které ve volné přírodě ubývají.

Celkové náklady projektu: 48 398,30 Kč

Výše poskytnuté dotace: 27 592 Kč

Vlastní podíl příjemce dotace: 20 806,30 Kč

 

Písčiny se ve volné přírodě stávají stále vzácnějšími a to především díky sukcesi vegetace, umělému zalesnění, eutrofizaci nebo např. těžbě. Rostliny a živočichové vázaní na tento biotop jsou z valné většiny chráněné druhy, přičemž některé z nich se nacházejí na hranici vyhynutí. A právě jejich dramatický úbytek v krajině nás vedl k tomu, abychom takovou malou ukázku tohoto velmi vzácného biotopu v botanické zahradě měli. 

Podmínky písečného přesypu neboli duny lze simulovat i v umělých podmínkách. Proto mohou vznikat i v botanických zahradách (např. Botanická zahrada hl. m. Praha). Je pak možné zapojit se do záchranných programů a podílet se na ochraně resp. záchraně druhů. Mimo jiné vznikne zajímavý biotop z hlediska pohledu návštěvníka a zároveň návštěvník získá informace o životě duny.

20201120_102249[1].jpg