Arboretum botanické zahrady

Arboretum botanické zahrady TáborArboretum je sbírka rostoucích dřevin domácího i cizího původu, sloužící vědeckým, pedagogickým a osvětovým účelům. Arboretum botanické zahrady, jehož součástí je skalka a jezírko, bylo vytvářeno od roku 1903, kdy bylo započato s přebudováváním původní zahrady.

Rozkládá se na ploše 1,5 ha (z celkové rozlohy botanické zahrady) a je rozděleno na dvě části. První část tvoří tzv. přirozené porosty, které se svou skladbou rostlin a dřevin přibližují přírodním porostům. Druhou část arboreta  tvoří dřeviny introdukované neboli dovezené z jiných částí světa a různé kultivary nebo kříženci dřevin. Především se jedná o listnaté dřeviny, pouze v západní části arboreta se nachází skupina jehličnanů.

Mnoho dřevin, které v současnosti v arboretu rostou, pochází z výsadeb provedených v letech 1904 - 1910. V roce 1929 některé choulostivější dřeviny vymrzly a jiné druhy byly poškozeny letní vichřicí. Nepříznivé byly i zimy 1939 - 1940 a 1942 - 1943. Škody byly nahrazeny novými výsadbami.

Kromě běžných druhů rostoucích v naší republice jsou zde zastoupeny dřeviny ze Severní Ameriky, severní Afriky, Sibiře, Číny, Japonska a samozřejmě též dřeviny z celé Evropy. Některé dřeviny v arboretu patří mezi velmi významné (kalopanax pestrý, javor černý, hruškojeřáb ouškatý, korkovník japonský, korkovník amurský, celoterčník různobarvý, zmarličník japonský, kladrastis žlutý, aj.).

Do arboreta se dosazují nové zajímavé a významné keře a stromy. Za poslední 4 roky zde bylo dosazeno přibližně 400 nových dřevin. 

 

Přirozené porosty

 Na necelé polovině arboreta jsou dřeviny domácího původu seskupené v různá společenstva (Krkonoše, Alpy, Šumava, lužní les, smíšený les, olšina, rašeliniště. Tyto porosty znázorňují částečně původní ekosystémy daných oblastí. Do oblasti Krkonoš, které se nacházejí pod správní budovou, bylo počátkem 20. století navezeno velké množství substrátu a kamenů pocházejících přímo z Krkonoš. Přirozené porosty se od roku 2002 obnovují a provádí se jejich postupné dosazování.

Vlivem rozmanitosti podmínek byl zaznamenán v botanické zahradě výskyt téměř 350 druhů hub. V porostech je hojně zastoupeno též bylinné patro. Převážně v jarních měsících plochy přirozených porostů a přilehlé loučky rozkvétají mnoha květy rozličných druhů rostlin, z nichž mnoho je chráněných. Volně zde roste bledule jarní, sněženka předjarní, prvosenka jarní, lilie zlatohlávek, kandík psí zub, sasanka hajní a pryskyřníkovitá, kostival hlíznatý, česnek medvědí, lipnice hajní, jaterník trojlaločný, hrachor jarní, brčál menší, mařinka vonná, kopytník evropský, konvalinka vonná, udatna lesní, kapraď samec, áron plamatý, vraní oko čtyřlisté, zvonečník klasnatý, bradáček vejčitý a mnoho dalších rostlin.

 

Znaky použité na jmenovkách


vytrvalé rostliny (perreny)

 

 
polokeř (suffrutex)

 

 
keř (frutex)

 

 
strom (arbor)

 

Arboretum slouží jak k oddychu a poučení, tak je i životním prostorem pro mnoho rostlin, drobných savců, ptáků, hmyzu a plazů.

Nevstupujte prosím do porostů a pohybujte se pouze po vyznačených cestičkách. Vstup na trávníky je povolen pouze na čerstvě posekané plochy. V celém areálu botanické zahrady je zakázáno trhat a sbírat jakékoliv části rostlin, dřevin a živočichů, poškozovat cedulky a informační tabule, kouřit, popíjet alkoholické nápoje a užívat omamné látky.