Stanovy spolku Květel, z. s. pro rozvoj botanické zahrady a environmentální výchovu

HLAVA I – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Název a sídlo

Květel, z. s. pro rozvoj botanické zahrady a environmentální výchovu

(dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese náměstí T.G. Masaryka 788, PSČ 390 02, Tábor

 

Čl. 2

Statut spolku

 

Spolek je dobrovolný a nezávislý. Sdružuje členy na základě společného zájmu.

Spolek je právnickou osobou.

 

Čl. 3

Účel spolku

 

Spolek byl založen za účelem

1)      podpory celkového rozvoje botanické zahrady v Táboře

2)      uplatňování zásad environmentální výchovy

3)      rozvíjení zájmu veřejnosti (laické i odborné) o přírodní prostředí, ochranu přírody a zdravý životní styl

4)      podpory a realizace aktivit vedoucích k ochraně přírody

5)      přispění k rozvoji kulturního a společenského života ve městě Táboře

6)      rozšiřování spolupráce se subjekty při realizaci obecně prospěšných aktivit.

 

Čl. 4

Hlavní činnost spolku

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 3. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

1)      průběžného budování botanické zahrady – udržováním stávajících biotopů a vytvářením nových – to vše vedoucí k rozvoji zahrady jako místa poznávání přírody i relaxace

2)      vytváření podmínek pro venkovní výuku žáků

3)      vytváření a realizace výukových programů pro všechny stupně vzdělávání (např. uplatňování prvků prožitkové pedagogiky, dramatické výchovy, badatelské výuky atd.)

4)      pořádání přednášek, komentovaných prohlídek, výstav pro odbornou i širokou veřejnost

5)      pořádání  dalších akcí pro mládež – např. soutěže

6)      vytváření, vydávání a distribuci publikací, brožur, letáků, výukových a dalších materiálů

7)      poradenské a konzultační činnosti

8)      aktivní účastí ve vhodných projektech a vytváření vlastních projektů

9)      spolupráce s institucemi a organizacemi, které svou činností směřují k naplnění podobných cílů jako spolek, případně tyto cíle  ve své činnosti respektují.

 

 

HLAVA II –  ČLENSTVÍ VE SPOLKU

 

Čl. 5

Členství ve spolku

1)      Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí  se stanovami a cíli spolku. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2)      Způsobilý žadatel je oprávněn požádat o udělení základního členství řádnou přihláškou, kterou doručí osobně kterémukoli členu výboru nebo na korespondenční adresu spolku.

3)      Přihláška je řádná, obsahuje-li žadatelovo jméno a příjmení, případně titul, aktuální adresu, platné telefonické číslo nebo e-mailovou adresu, vyjádření souhlasu s obsahem aktuálního znění stanov spolku a žadatelův vlastnoruční podpis.

4)      Výbor rozhodne o přihlášce na svém nejbližším zasedání od okamžiku obdržení přihlášky. V případě rozhodnutí o schválení přihlášky  je  o tom žadatel vyrozuměn. Základní členství  ve spolku vzniká žadateli v okamžiku, kdy uhradil členský příspěvek. 

5)      Návrh na udělení čestného členství je oprávněn výboru podat kterýkoli člen výboru nebo alespoň tři členové spolku společně. Výbor rozhodne o přihlášce na svém nejbližším zasedání od okamžiku obdržení návrhu.

6)      Čestné členství vzniká okamžikem, kdy výbor rozhodne o schválení návrhu na udělení čestného členství a dotčená osoba vyjádří svůj souhlas s udělením čestného členství a s obsahem aktuálního znění stanov.

7)      Výbor novému členovi do třiceti dnů od vzniku členství vystaví osvědčení o členství.

8)      Spolek vede seznam členů.

 

Čl. 6

Druhy členství

1)      Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce.

2)      Ve spolku existují dva druhy členství – členství základní a členství čestné.

 

 

Čl. 7

Práva a povinnosti členů spolku

Práva a povinnosti člena spolku

1)      Se základním členstvím jsou od přijetí členství ve spolku spojena následující práva člena spolku:

a)      účastnit se zasedání členské schůze,

b)      podílet se svým hlasem na hlasování o všech na členské schůzi projednávaných věcech,

c)      volit orgány spolku a být volen do orgánů spolku,

d)      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

e)      být informován o dění ve spolku,

f)       účastnit se všech akcí spolku,

g)      podílet se na praktické činnosti spolku.

 

2)      Se základním členstvím jsou od přijetí členství ve spolku spojeny následující povinnosti člena spolku:

a)      chovat se čestně a zachovávat vnitřní řád spolku, zejména se řídit stanovami spolku

b)      aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c)      usilovat o upevnění dobrého jména spolku a svou činností k němu přispívat

d)      přispívat k ekonomické stabilitě a společenské prestiži spolku,

e)      platit v řádném termínu členské příspěvky,

f)       svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

 

3)      Čestný člen má všechna práva a povinnosti jako základní člen s výjimkou následujících práv a povinností:

a)      právo podílet se svým hlasem na hlasování o všech na členské schůzi projednávaných věcech,

b)      právo volit a být volen do orgánů spolku,

c)      povinnost platit v řádném termínu členské příspěvky

 

Čl. 8

Členský příspěvek

Členský příspěvek se platí vždy jednou za kalendářní rok, nejpozději k 31. 12. daného roku.

Výši členského příspěvku navrhuje výbor a schvaluje členská schůze. Pokud nebyla pro daný kalendářní rok do 30. 6. daného kalendářního roku schválena jiná výše členského příspěvku, platí, že členský příspěvek je pro daný kalendářní rok určen ve stejné výši, jako v roce předcházejícím.

Povinnost člena uhradit členský příspěvek vzniká okamžikem vzniku jeho členství a poté vždy počátkem období, za které se členský příspěvek platí.

 

Čl. 9

Seznam členů

Výbor vede seznam členů spolku. Do seznamu členů se zapisují základní údaje o členech spolku uváděné na přihlášce, jejich aktuální kontaktní údaje pro účely svolávání a organizaci členské schůze a dále je v něm vedena evidence placení členských příspěvků. Zápisy a výmazy v seznamu provádí pověřený člen výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam členů není veřejně přístupný. Každý člen na své náklady obdrží na žádost potvrzení s výpisem ze seznamu členů s údaji o své osobě.

 

 

Čl. 10

Zánik členství

1)                  Členství ve spolku zaniká:

a)       okamžikem doručení písemného oznámení o vystoupení člena k rukám člena výboru,

b)        okamžikem, kdy uplyne dodatečná lhůta pro zaplacení členského příspěvku stanovená ve výzvě spolku doručené členovi,

c)         vyloučením člena usnesením výboru,

d)        úmrtím či zánikem člena,

e)         zánikem spolku,

f)         z jiných důvodů stanovených zákonem.

2)                  Člen je povinen vypořádat své závazky či pohledávky vůči spolku do tří měsíců od okamžiku zániku členství. To neplatí pro zánik z důvodu úmrtí či zániku člena.

 

HLAVA III – ORGANIZACE SPOLKU

Čl. 11

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

1)      Členská schůze – valná hromada jako nejvyšší orgán

2)      Výbor spolku – jako kolektivní statutární orgán

 

1)      Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Skládá se ze všech členů spolku. Rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech spolku. Do působnosti členské schůze dle těchto stanov náleží rozhodování o následujících otázkách:

a)      schvalování stanov spolku a jejich změn,

b)      schvalování jakýchkoli rozhodnutí, které mají za následek změnu stanov,

c)      volba a odvolání členů výboru,

d)      počet členů výboru,

e)      určení výše členského příspěvku;

f)       schválení účetní závěrky spolku za uplynulý kalendářní rok;

g)      schválení zprávy o činnosti výboru za období od posledního zasedání členské schůze;

h)      projednání a schválení rozpočtu a strategického plánu spolku pro následující období;

i)       rozhodování o jakémkoli způsobu zániku či přeměny spolku.

 

Zasedání členské schůze svolává výbor nejméně jedenkrát ročně. Výbor je povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce od okamžiku, kdy ji o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku. Pokud členskou schůzi nesvolá, nebo pokud má výbor méně než tři členy, je oprávněna členskou schůzi svolat alespoň jedna třetina členů spolku.

Pozvánku na zasedání (ohlášení) členské schůze zašle výbor všem členům spolku způsobem, který pro tento účel členové spolku uvedli, jinak písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději patnáct dnů před konáním členské schůze. Pozvánka musí obsahovat minimálně místo, čas a pořad zasedání. Nejpozději pět dní před konáním zasedání členské schůze zašle výbor členům spolku návrhy materiálů, které mají být součástí pořadu jednání členské schůze.

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku s hlasovacím právem.

Každý člen se základním členstvím má při rozhodování členské schůze jeden hlas. Člen s čestným členstvím má na členské schůzi hlas poradní – je oprávněn se vyjadřovat k projednávaným záležitostem, ale jeho hlas se nezapočítává pro účely usnášeníschopnosti členské schůze ani pro účely samotného hlasování.

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro přijetí rozhodnutí o zrušení či jiném způsobu zániku spolku je zapotřebí souhlas alespo?